Friday, January 21, 2011

ಸ್ನೇಹ-ಪ್ರೀತಿ


¦æÃw

¦æÃw ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄðzÀÝgÉ ªÁvÀì®å

¦æÃw vÁ¬Ä ªÉÄðzÀÝgÉ ªÀĪÀÄvÉ

¦æÃw UɼÉvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ - ¸ÀºÀ¨Á¼Éé

¦æÃw UÀÄgÀÄ«£ÉÆA¢UÉ - ¨sÀQÛ (UÀÄgÀÄ)

¦æÃw PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄðzÀÝgÉ PÀvÀðªÀå ¥ÀæeÉÕ

¦æÃw N¢£À ªÉÄðzÀÝgÉ - ±ÀæzÉÝ

¦æÃw ªÀiÁ£ÀªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ

¦æÃw DlzÉÆA¢UÉ bÀ®

¦æÃw vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ UËgÀªÀ

¦æÃw ¸ÀAUÁwAiÉÆA¢UÉ - ¥ÉæêÀÄ «±ÀévÀvÀé

¦æÃw ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀĪÀÄPÁgÀ

¦æÃw JA§ PÉêÀ® JgÀqÀPÀëgÀ CzÀgÀ ¥ÁgÀ C¥ÁgÀ

F ¸ÉßúÀ CdgÁªÀÄgÀ

CdgÁªÀÄgÀ F UɼÉvÀ£À

CrØAiÀiÁUÀ¢zÀPÉ ¹jvÀ£À

MgÀr£À°èAiÀÄÆ aUÀÄgÀÄ

§Adj£À°èAiÀÄÆ ºÀ¹gÀÄ

zÀÆgÀÝgÀÆ PÀÄUÀÎzÀÄ

AiÀiÁjUÀÆ dUÀÎzÀÄ

PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ

£ÉÆêÀÅ£À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß GAqÀÄ

PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ«gÀĪÀÅzÉà F UɼÉvÀ£À

vÀgÀĪÀÅzÀÄ ºÉƸÀ ºÀÄgÀÄ¥À£ÀÄß C£ÀÄ¢£À.

No comments:

Post a Comment